piątek, 24 stycznia 2014

61. Cieka­wość śmier­ci sil­niej­sza niż chęć życia...

"I sta­jemy ta­cy ma­li, ta­cy bez­bron­ni wo­bec wiel­kiej rzeczy­wis­tości która nas otacza... Og­rom bólu serca spowodo­wane­go is­tnieniem czy­ni moc­ne ukłucie wnętrza zakłopo­tanej duszy... Zamęt myśli tar­ga­nych brakiem nadziei na lep­sze jut­ro strąca nas w prze­paść prag­nienia śmier­ci... Łzy ple­cione krwią, oczy za­lane beznadzieją, chaos w mo­jej głowie niechęć do życia w sobie..."

4 komentarze: